Čo skutočne motivuje ľudí? Satisfaktory!

Zosúladenie cieľov firmy s cieľmi jednotlivca, ktorý v nej pracuje, je vcelku zázračná záležitosť. Tá firemná kultúra, ktorá to dokáže, určite využíva pozitívnu motiváciu. Pri nej je úlohou riadiaceho pracovníka nie priebežne motivovať svojich podriadených, ale vytvárať im také podmienky (pracovné, osobnostné), ktoré dajú rozmach ich vnútornej sebamotivácii.

 Frederick Herzberg (1923 – 2000), považovaný za jedného z najväčších originálnych mysliteľov v oblasti riadenia a motivačnej teórie, je autorom konštruktov, ktoré sa viažu priamo na pracovné prostredie. Jeho teória dvoch faktoroch motivácie hovorí o dvoch rozdielnych rovinách ľudskej spokojnosti s pracovnými podmienkami – motivátoroch a faktoroch hygieny.

 Motivátory sú napríklad výkon, uznanie a zodpovedná pozícia, kým medzi faktory hygieny sa radia pracovné podmienky, plat a medziľudské vzťahy na pracovisku. Pokiaľ človeku chýbajú motivátory, alebo nesúhlasia faktory hygieny, vyvoláva to v ňom pocit nespokojnosti. Keď sa však faktory hygieny vyriešia, nevyvolá to v človeku pocit spokojnosti, iba sa odstráni pocit nespokojnosti. Inak je to však s motivátormi. Prítomnosť motivátorov sa okamžite premietne do zvýšenia spokojnosti pracovníka. Keď absentujú, spôsobujú u zamestnanca nespokojnosť s prácou. Na tejto nespokojnosti sa nič nezmení ani vtedy, keď sa riadiaci pracovník pokúsi „zvonka“ podriadeného „domotivovať“, napríklad zvýšením platu, alebo zlepšením pracovných podmienok (čiže zlepšením faktorov hygieny).

 Herzbergov výskum ukázal, že ľudia sa budú snažiť o dosiahnutie „hygieny potrieb“, pretože bez nich sú nešťastní. Avšak, spokojný efekt rýchlo odozneje, lebo uspokojenie býva v tomto prípade iba dočasné. Pre tých, ktorí vedú ľudí, je kľúčové vedieť, že ľudia nie sú motivovaní tým, že riešia „hygienu“ potrieb. Ľudia sú skutočne motivovaní tým, že na dosiahnutie cieľov potrebujú faktory, ktoré Herzberg označil ako skutočné motivátory — „satisfaktory“, ktoré predstavujú pre ľudí oveľa hlbšiu úroveň zmysluplnosti  a naplnenia. Sú rozdelené do 6 kategórií:

  • Úspech – určité špecifické úspechy, ako je úspešné dokončenie práce, vyriešenie problémov, potvrdenie správnosti výsledkov práce…
  • Uznanie – akýkoľvek akt uznania, či už formou poznámky alebo pochvaly. Je možné rozlišovať medzi situáciami, v ktorých sú spolu s uznaním udelené tiež určité odmeny a situáciami, kedy odmeny udelené nie sú.
  • Možnosť rastu – zmeny v pracovnej situácii, kedy sa zvýši príležitosť profesionálneho rastu. Okrem nových perspektív, ktoré sa otvárajú pri povýšení, sa sem radí tiež rastúca príležitosť v ostávajúcej pracovnej pozícii alebo príležitosť naučiť sa nové zručnosti či osvojiť si nové profesionálne znalosti.
  • Povýšenie – skutočné zmeny, ktoré zlepšia pozíciu a status v práci.
  • Zodpovednosť – je spojená s nevyhnutnou právomocou, aby bola činnosť správne vykonávaná.
  • Práca sama – zmysluplne vykonávaná práca s plným zaujatím, alebo aspoň niektoré jej fázy.

Autor: Janette Šimková

LIFEKOUČING