Mikroexpresie, ktoré odhalia vaše skryté úmysly

Prinášame Vám článok od doktora Paula Ekmana, ktorý celý svoj život zasvetil štúdiam o komunikácií a mikroexpresiách. Jeho dlhoročné skúsenosti a štúdie poukazuju na dôležitosť mikroexpresii v komunikácií. Tieto krátke mimovoľné svalové kontrakcie dokážu v sebe kódovať vaše skryté úmysly. Tejto téme väčšiu pozornosť už venuje FBI pri vypočúvaní a tak isto aj personál letísk USA prechádza podrobným školením mikro výrazov.

 Mikroexpresie sú veľmi rýchle výrazy tváre, trvajúce len zlomok sekundy. Objavujú sa, keď človek podvedome alebo úmyselne skrýva nejaký pocit. Sedem emócií má univerzálny signál : hnev, strach, smútok, znechutenie, opovrhnutie, prekvapenie a šťastie. Môžete sa naučiť ich spoznať.

Z histórie

 Haggard a Isaacs boli prví, ktorí definovali mikroexpresie (volali ich „mikro okamžité expresie“) vo svojich štúdiách psychoterapeutických rozhovorov. Tvrdili, že mikroexpresie sa objavujú pri represii – keď človek sám nevie, čo cíti. Haggard a Isaacs z toho tiež vyvodili, že tieto výrazy tváre nemôžu byť spozorované v reálnom čase, keď sa objavia, no neskôr Ekman a Friesen ukázali, že tréningom je každý schopný sa naučiť ich rozoznávať. Ekman a Friesen taktiež rozšírili vysvetlenie, prečo mikroexpresie existujú.

 Mikroexpresie sa vyskytujú keď človek skrýva pocity pred samým sebou (represia) alebo keď sa úmyselne pokúša skrývať ich pred inými. Dôležité je, že tieto výrazy vyzerajú rovnako: z danej mikroexpresie sa nedá povedať, či je to supresia (úmyselné skrývanie) alebo represia (podvedomé skrývanie emócií).

Typy

 Makro: obyčajný výraz tváre, zvyčajne trvá medzi ½-sekundou a 4 sekundami. Často sa opakuje, a je totožný s tým, čo dotyčný povedal a so zvukom jeho hlasu.

 Mikro: Tieto výrazy sú veľmi rýchle, zvyčajne medzi 1/15 a 1/25 sekundy. Často ukážu potlačenú emóciu ako výsledok supresie alebo represie.

 Falošné: Úmyselná simulácia emócie, ktorú dotyčný nepociťuje.

 Maskované: Falošný výraz slúžiaci na zakrytie makro expresie.

Vedomosť, že viete rozlišovať mikroexpresie vám môže pomôcť:

Zlepšiť emocionálnu inteligenciu

 Jeden z kľúčov k zlepšeniu emocionálnej inteligencie je rozvíjanie schopností, ktoré vám môžu pomôcť porozumieť ľudskej tvári. Na rozdiel od jazyka alebo gest, tvár je univerzálny systém signálov, ktorý odráža momentálne kolísanie emócií. Keď sa naučíte čítať tieto mikroexpresie, pomôže vám to rozoznať pocity iných ľudí, a zároveň si budete uvedomovať viac svoje vlastné emócie.

Rozviť svoje schopnosti empatie

 Emócie hrajú kľúčovú úlohu pri všetkých našich interakciách. Zvyčajné výrazy tváre – makroexpresie – nemusia spoľahlivo vypovedať o tom, ako sa niekto v skutočnosti cíti. Keď viete rozoznať letmé a vyhýbavé expresie, stanete sa citlivejším na rozsah emócií, ktoré sú dôležité pre pochopenie iných ľudí – to, čo skutočne cítia. Taktiež sa stanete skúsenejším vo všímaní si emócií hneď na začiatku, keď sú ešte potlačené a človek si ani neuvedomuje, že ich cíti. Toto sú schopnosti, ktoré vám pomôžu stať sa citlivejším ku skutočným emóciám iných a taktiež, ak je to vhodné, dať im najavo, že tie pocity vidíte.

Nedávna štúdia Helen Reiss a ostatných ukázala, že schopnosť lekára rozpoznať emóciu z krátkeho výrazu tváre súvisela s pacientovým názorom na empatiu lekára.

Rozpoznanie skrytých emócií

 Keď sa niekto pokúša skryť svoju emóciu, „únik“ tejto emócie bude často evidentný v tvári človeka. Tento únik môže byť limitovaný iba na určitú časť tváre (mini alebo jemná expresia), alebo to môže byť rýchly výraz, ktorý prebehne celou tvárou (mikroexpresia). Väčšina ľudí nerozozná tieto dôležité náznaky ale s tréningom sa ich môžete naučiť rozpoznať, keď sa objavia. Pozrite si knihu Paula Ekmana  Telling Lies – O klamaní – obsahuje celkovú analýzu týchto a iných náznakov ukrývania a klamstva.

Zlepšenie svojich vzťahov

 Tvár ponúka najlepšie okno aké je možné do pocitov iných ľudí. Zlepšenie schopnosti rozoznať emócie iných vám umožní zvýšenie porozumenia, ktoré vám pomôže spojiť sa s inými ľuďmi. Prieskum tiež ukázal, že ľudia, ktorí sa naučili rozoznať mikroexpresie, sú považovaní za lepších spolupracovníkov.

Porozumenie ostatných

 Štúdie doktora Ekmana ukázali, že často nespoznáme mikroexpresie iných ak nesúhlasia s vysloveným. Predsa mikro výrazy tváre sú univerzálny systém – každý ich má, zasluhujú našu pozornosť. Dokonca aj ľudia z iných kultúr, ktorí nehovoria našim jazykom, majú stále rovnaké emócie a ukážu rovnaké výrazy tváre. Keď sa naučíte rozoznať mikroexpresie, rozpoznáte nezrovnalosti medzitým, čo počujete a tým, čo vidíte – od priateľov a rodiny až k neznámym ľuďom.

Rozlišovanie a zvládanie vlastných emócií

 Naučenie sa rozoznávania výrazov tváre pri emócii vám pomôže tiež rozoznať vlastné emócie. Štúdia doktora Ekmana ukázala, že ak nasilu vytvoríte mimikou výraz tváre, začnete ho pociťovať aj vo svojom vnútri. Keď sa úmyselne natrénujete spájať výraz tváre s vnútorným prežívaním, zlepšíte si vedomé uvedomovanie si svojich emócií. Takže, zlepšíte svoju šancu spoznať začínajúcu emóciu. Táto schopnosť vám pomôže kontrolovať to, čo dávate navonok – vyjadrenie emócie.

Rozvinúť sociálne zručnosti

 Individuáli autistického spektra ťažili z trénovania mikroexpresií, predovšetkým z Trénovania Jemných Expresií (eSETT). Ľudia so schizofréniou mali taktiež pozitívne výsledky. Výskum Tamary Russell a ostatných prišiel na to, že trénovanie s Ekmanovým nástrojom na trénovanie Mikroexpresií (eMETT) umožnil ľuďom so schizofréniou rozoznať emócie iných na rovnakej úrovni ako obyčajní ľudia.

Aj vy chcete odhaliť to, čo pred vami skrývajú ostatní? 

Tak využite príležitosť a abslovujte s nami kurz. 

 

ZDROJ: PAULEKMAN.COM