Telo ako zrkadlo našich pocitov – reč tela v praxi

Stalo sa vám niekedy, že ste neuverili človeku, ktorý vám niečo hovoril? Mali ste pocit, že vám nepovedal pravdu a že niečo je zle? Možno hovoril „áno“ ale hlava kývala „nie“ ?

Rozdiel medzi slovami, ktoré ľudia hovoria a tým, čo my pochopíme z ich slov je neverbálna komunikácia, tiež známa ako reč tela.  Rozvíjanie svojho povedomia o znakoch a signáloch reči tela vám pomôže ľahšie porozumieť ostatným ľuďom a efektívnejšie s nimi komunikovať.

Niekedy spozorujete jemné – niekedy nie až tak jemné – pohyby, gestá, výrazy tváre a dokonca držanie tela môže napovedať, že niečo sa deje. To, ako rozprávame, kráčame, sedíme a stojíme povie niečo o nás, a čokoľvek sa deje v našom vnútri sa môže odzrkadliť navonok.

Zlepšovaním sa v spoznávaní reči tela a porozumením čo to asi môže znamenať  sa môžete naučiť jednoduchšie čítať v ľuďoch.  To vás stavia do lepšej pozície efektívne s nimi komunikovať. Ba čo viac, zlepšovanie svojho porozumenia ostatných  ľudí vás stavia do lepšej pozície, ak im chcete predať nejakú správu.

Stane sa, že vysielame zmiešané signály – nahlas povieme niečo iné ako prezradí naša reč tela. Tento neverbálny jazyk ovplyvní ako sa správame a ako reagujeme na ostatných, a ako reagujú oni na nás.

Tento článok vám vysvetlí mnoho ciest ako neverbálne komunikujeme, takže to neskôr môžete využiť k efektívnejšej komunikácii.

Prvý dojem a sebadôvera

 Spomeňte si na situáciu, keď ste stretli niekoho nového v práci. Alebo myslite na to, kedy ste naposledy videli ako rečník podáva prezentáciu.

Aký bol váš prvý dojem? Videli ste v nich sebadôveru alebo naopak jej nedostatok? Chceli ste sa s nimi spojiť? Presvedčili vás?

Vkráčali do miestnosti, zahľadeli sa na vás a udržiavali očný kontakt alebo uhýbali pohľadom než vkĺzli na stoličku? A čo ich potrasenie rukou – silné, alebo slabé a krivé?

Počas ďalšej konverzácie, pozerali sa vám do očí alebo uhýbali pohľadom? Bola ich tvár uvoľnená alebo napnutá? Hýbali rukami či ramenom? Boli ich gestá otvorené a prirodzené, alebo uzavreté a strohé?

Keď si budete všímať ostatných, môžete identifikovať náznaky a signály čo vysielajú či už sú sebaistí alebo nie. Zvyčajné signály, ktoré si skúste všímať pri sebaistých ľuďoch:

Postojvystretý chrbát a plecia vzadu

Očný kontakt pekný s „usmievavou“ tvárou

Gestá rukami a ramenami cieľavedomé a zámerné

Reč pomalá a jasná

Tón hlasu mierny až nízky

Tak ako rozpoznávanie reči tela ostatných, môžete túto schopnosť  využiť vo svoj prospech a zahrať pocity, ktoré v skutočnosti necítite.

Napríklad, ak sa dostávate do situácie, pri ktorej dopredu viete, že sa nebudete cítiť pohodlne a sebavedome ako by ste chceli,  použite neverbálne znaky a signály sebavedomia.
dojem
Pozrime sa teraz na iný scenár.

Ťažké stretnutia a obrana

 Myslite na situáciu, že ste na náročnom stretnutí – možno o hodnotení výkonu alebo  dohadovaní sa o zodpovednostiach, zmluvách, termínoch na ukončenie projektov. V ideálnom svete, obaja vy aj váš oponent na stretnutí ste otvorení nápadom a myšlienkam toho druhého a stretnutie by ste úspešne ukončili.

Nanešťastie sa často stáva, že druhá osoba je v obrannej pozícii a v skutočnosti vás nepočúva. Ak sa toto stane počas stretnutia o hodnotení výkonu a je dôležité, aby ste niekomu povedali, že potrebujete, aby zmenil svoje správanie v istom smere. V tejto chvíli by sa vám vážne hodilo ak by bol otvorený a ústretový voči poznámkam, ktoré hovoríte.

Takže ako viete povedať, že niekto je voči vašim argumentom „hluchý“ ?

Niektoré z bežných signálov s ktorým sa rozprávate a zaujal obranný postoj zahrňujú:

 gestá rúk / ramien sú nenápadné a blízko tela

 výrazy v tvári sú minimálne

 ruky sú skrížené pred telom

 očný kontakt je minimálny alebo smerovaný nadol

Ak si všimnete tieto signály, môžete zmeniť to, čo hovoríte alebo ako to hovoríte, aby to bolo pre druhú osobu jednoduchšie a aby sa stal vnímavejším.

Rovnako, ak zaujímate obranný postoj vy, dávajte si pozor na vlastnú reč tela a uistite sa, že správa ktorú neverbálne vysielate je že ste otvorený a prístupný diskusii.
obranna

Práca so skupinami a zapojenie zúčastnených

• Robili ste niekedy pred ľuďmi prezentáciu a mali ste tušenie že vám neveria ani slovo? A čo práca so skupinou za účelom dosiahnutia dohody o deľbe zodpovednosti a konečných termínoch? Bol každý stotožnený s myšlienkami alebo tam bol niekto kto sa tváril nezainteresovane?

Ideálne, keď sa postavíte a odprezentujete niečo, dostane sa vám 100% pozornosti. Toto sa však často nestáva. Môžete však aktívne zapojiť poslucháčov ak spozorujete niektoré znaky, že človek nedáva pozor na vašu prezentáciu.

Niektoré takéto znaky sú:

 hlavy majú sklonené

 oči zamerané pridlho na jedno miesto, zahľadené

 rukami si poťahujú oblečenie alebo sa hrajú s perom

 píšu si alebo čmárajú

 na stoličkách sedia skrčene

Keď si tieto znaky všimnete, môžete spraviť niečo aby ste ich zapojili a uchopili ich pozornosť späť na to, čo hovoríte, napríklad spýtanie sa priamej otázky. Keď sa deje niečo takéto, uistite sa, že váš vlastný neverbálny prejav hovorí naozaj to, čo chcete povedať.

nudaKlamanie

 Zo všetkých signálov neverbálnej komunikácie sa vám naviac zíde poznatok či človek klame alebo nie.

Typické znaky ak niekto klame:

 slabý alebo žiadny očný kontakt

 ruka alebo prsty sú počas rozprávania pred ústami

 jeho alebo jej telo je nasmerované inak ako na vás alebo pozorujete neprirodzené / nezvyčajné gestá

 dych sa zrýchli

 tvár / krk sčervená

 zvýši sa potenie

 zmení sa hlas – koktanie, pokašliavanie, pauzy medzi slovami

Tak ako s neverbálnou komunikáciou, je rovnako dôležité si zapamätať, že reč tela každého jedinca je trochu odlišná. Ak si všimnete niektoré z typických neverbálnych znakov klamania, nemali by ste robiť unáhlené závery, keďže mnoho z týchto signálov sa vyskytuje aj pokiaľ je človek nervózny. Čo by ste však mali spraviť, je využiť tieto pozorovania a skúmať ďalej, pýtať sa viac otázok a poodhaliť skúmanú oblasť o trošku viacej v snahe zistiť pravdivosť skúmaného.

Ďalšie objasňovanie týchto signálov sa vždy oplatí pri overovaní vášho vnímania reči tela danej osoby. Toto je pravda špeciálne v prípade pracovných pohovorov a pri vyjednávaniach.
klamanie

Rozhovory, vyjednávania a reflekcia

Čo spravíte, keď sa vás niekto spýta naozaj dobrú otázku? Zvažujete chvíľu svoju odpoveď?

Samozrejme, mohli by ste vyšplechnúť odpoveď bez rozmyslu alebo by ste sa mohli na chvíľu zamyslieť než odpoviete. Tým, že venujete chvíľu zamysleniu sa nad svojou odpoveďou, dávate najavo druhej strane, že sa spýtali dobrú otázku a je pre vás dostatočne dôležitá na to, aby ste zvážili svoju odpoveď.

Uvažujme pracovný pohovor alebo vyjednávanie s niekým ohľadom niečoho. Pokiaľ ukážete, že naozaj uvažujete nad tým čo poviete, je to pozitívna vec. Tu je niekoľko typických znakov, že sa človek zamýšľa nad odpoveďou:

 uhnutie pohľadom a nadviazanie kontaktu len pri odpovedaní

 hladenie si brady prstom

 ruka na líci

 sklonená hlava s očami upierajúcimi sa dohora

Takže bez ohľadu na to, na ktorej strane ste, či už odpovedáte alebo pokladáte otázku, toto sú gestá, ktoré to dajú najavo.
vyjednavanie1

Jedna veľkosť NEsedí všetkým

• Predtým sme spomenuli, že každá osoba je jedinečná a ich znaky reči tela sa môžu mať iný pôvod, než by ste si mysleli. Toto sa často stáva pri interakcii ľudí, ktorí majú odlišné skúsenosti z minulosti alebo ľudí z iných kultúr. Preto by ste si mali vždy overiť či váš výklad niekoho reči tela je správny. To sa dá dosiahnuť kladením ďalších otázok alebo spoznávaním danej osoby.

V prípade, že si chcete zlepšiť svoje schopnosti čítania reči tela, snažte sa pozorovať ľudí. Robte to či už ste v autobuse, vo vlaku alebo si zapnite televízor a bez zvuku pozorujte reakcie ľudí. Keď sledujete ostatných snažte sa uhádnuť čo hovoria alebo sa aspoň snažte odhadnúť, čo sa medzi nimi odohráva.

Pokiaľ sa vám aj nedostane šance skontrolovať váš úsudok, tak si takýmto konaním aspoň vylepšíte pozorovacie schopnosti. To vám pomôže zachytávať neverbálne signály pri interakcii s ostatnými.
velkost

Rada 

Rovnako ako sa ľudia učia čítať reč tela, tak to vedome používajú na ochránenie svojich správ a posilnenia toho čo hovoria. Môžeme si v mysli spomenúť na reč tela použitú “nešikovným” predavačom jazdených áut. To, či je to prijateľné, závisí na situácii. Je v poriadku nasadiť „tvár odvahy“, keď sa máte stretnúť s niekým alebo robiť prezentáciu. Avšak nie je to akceptovateľné pokiaľ sa snažíte presvedčiť niekoho, aby urobil niečo proti svojim záujmom. Čo viac, gestá, ktoré neovládate, vás môžu zradiť a môže to viesť k vážnej strate dôvery a kredibility.

Kľúčové body

 Reč tela značne ovplyvňuje to, ako komunikujeme a zachytáva to, čo sa deje vnútri nás.

Reč tela zachytáva pohyby tela a gestá (ruky, nohy, hlava a torzo), postoj, napätie svalov, očný kontakt, farbu pleti (červenanie sa), hĺbky dýchania a potenie sa. Ďalej je to tón hlasu, kadencia hlasu, výška hlasu a napokon slovná zásoba použitá človekom.

Je dôležité rozpoznať odlišnosti reči tela, ktorá sa môže líšiť medzi jednotlivcami a medzi kultúrami a národnosťami. Je preto dôležité overovať signály, ktoré analyzujete tým, že sa pýtate dodatočné otázky a spoznávate lepšie danú osobu.

Aj vy chcete odhaliť to, čo pred vami skrývajú ostatní? 

Tak využite príležitosť a abslovujte s nami kurz. 
ZDROJ: MINDTOOLS